college council shift II

College Council

shift- II

                                                                                       

                                             

       Dr. M. Ananthanarayanan               Dr. B. Mahavir                         Dr. M.S. Sasilekha Sunil                   Dr. Ramashree

                   Advisor                                       Advisor                                          Advisor                                       Advisor

                                                                                

                  Ms. G. Umamaheswari                   Ms. G. Sheeba                  Mr. P. Veeraragavan                Mr. Rajendra Prasad

 

                                                                 

                       Ms. Julice Sudhir                             Ms. E. Nirmala                       Mr. P. Kavitha                    Ms. Kasthuri

                                                                      

                      Ms. M. Priya                            Ms. Nandhini Sharpathy             Dr. K. Lakshmi                       Ms. A. Kalpana

                  

                                                                          

                Mr. G. Praveen Kumar                      Dr. Isravel Prabhakaran               Ms. Sherry Jose           Mr. R. Thiruvengadam

                                                                                         

                                                   Dr. T. Srinivasan                               Dr.K. Initha                                  Ms. Papakumari