college council shift II

College Council

shift- II

                                                                                       

                                                                                          Dr. R. Rajendiran - Dean

                                                                                                                    

                       Dr. M. Ananthanarayanan                                                                                         Dr. M.S. Sasilekha Sunil

                                       Advisor                                                                                                                    Advisor

                                                                                

                  Ms. G. Umamaheswari                   Ms. G. Sheeba                  Mr. P. Veeraragavan              Mr.R.S. Anantharajan

 

                                                                 

                       Ms. R. Bhavani                             Ms. E. Nirmala                       Mr. P. Kavitha                 Ms. R. Umamaheswari

                                                                      

                      Ms. M. Priya                            Ms. Nandhini Sharpathy             Dr. K. Lakshmi                       Ms. A. Kalpana

                  

                                                                          

                Mr. G. Praveen Kumar                      Dr. Isravel Prabhakaran               Ms. Sherry Jose           Mr. R. Thiruvengadam

                                                                                                     

                                                                                                           Dr. T. Srinivasan